Strategiske handlinger

Hovedmål 1: Høy kvalitet i utdanningen og riktig kompetanse blant fagpersonalet gir studenter de beste mulighetene for å lykkes i studiene.

 • MARFAG2020 vil tilrettelegge for og støtte kompetanseheving av fagpersonalet gjennom frikjøp av aktuell personal. Kompetansehevingstilbud etableres der faglig tilsatte på fagskoler kan delta under en individuell tilpasset plan.
 • MARFAG2020 vil støtte faglig utvikling for å øke kvaliteten i utdanningen.
 • MARFAG2020 vil styrke faglig felleskap ytterligere gjennom å støtte
  fellesskapssamlinger med formål å utvikle felles faginnhold. Felles faginnhold i maritime utdanninger gjør fagmiljøene mer robuste og mer effektive.
 • MARFAG2020 vil bidra til styrking av både nasjonalt og regionalt strategisk samarbeid. Å bygge fag og administrative nettverk samt å utvikle gode samarbeidsrelasjoner mellom andre fagskoler og mot høyere utdanningsinstitusjoner i regionen styrker den enkelte fagskoles posisjon. Et strategisk regionalt samarbeid med støttespillere vil styrke hver enkelt maritim fagskole blant annet overfor en mulig kommende restrukturering og overdragelse fra fylkeskommunal til statlig eierskap.

Hovedmål 2: De maritime fagskolene, myndigheter, næringsliv og høyere utdanning samspiller både nasjonalt og regionalt for å utvikle utdanningen til å fylle samfunnets og næringslivets behov og interesser.

 • MARFAG2020 vil bidra i et samspill mellom fagskolene, Sjøfartsdirektoratet og NOKUT for å heve kvaliteten i utdanningen opp på et riktig nivå. MARFAG2020 vil arbeide for at utdanning får de beste rammevilkårene fra eiere og myndigheter for å kunne utvikle seg selv også i tiden ut over MARFAG2020 prosjektet.
 • MARFAG2020 vil tilrettelegge for arenaer der fagskoler og næringsliv inviteres til dialog og for å samspille om utvikling av utdanningen til best mulig tilpasset behov fra næringslivet.

Hovedmål 3: De maritime fagskolene anerkjennes for et attraktivt utdanningsvalg.

 • MARFAG2020 vil aktivt arbeide med omdømmebygging for å skape attraktivitet for utdanningen og synliggjøre skoleslagets spesialiteter.
 • MARFAG2020 vil være ambassadør og videreformidler av budskap som fremmer maritim fagskole i Norge overfor myndigheter, næringsliv og potensielle søkere på utdanningene.
 • MARFAG2020 vil bidra til å synliggjøre fagskolens studietilbud med vekt på fordeler denne utdanningen gir fremfor andre utdanninger.

Hovedmål 4: Fra fagskole til bachelor, et helhetlig og næringslivtilpasset studieløp med integrert praksis (fellesmål med MARKOM2020).

 • MARKOM2020 vil etablere en bred sammensatt arbeidsgruppe med mandat å fremstille forslag til forente studieløpsmodeller fra fagskole til Phd. Gruppen skal spesielt arbeide med overgangen mellom fagskole til bachelor
 • MARKOM2020 skal undersøke behov og mulighet for å bringe seilende praksis inn i både fagskole og bachelorutdanningen som en integrert og forpliktende del av undervisningsopplegget.
 • MARKOM2020 vil arbeide for større fleksibilitet i og bedre tilpasning av kurstilbud i forhold til kompetansebehovet underveis i sjøarbeiderens karriereløp tilrettelagt næringslivets arbeidsrytme.