MARKOM2020 UH-sektor

MARKOM2020 er et utviklingsprosjekt for maritim kompetanse som ble etablert av Kunnskapsdepartmentet i samarbeid med Handel og næringsdepartementet i 2011.

Hovedmålsettingen er å løfte utdanningen til et høyere og mer spesialisert nivå, samt å levere utdanning i verdensklasse.

Institusjoner som er med

Prosjektet omfatter NTNU i Ålesund, Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskolen i Sørøst-Norge samt Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. De maritime fagskolene har siden 2013 vært integrert gjennom delprosjektet MARFAG2020.

Status og tiden frem mot 2020

Prosjektet er nå midtveis i prosjektperioden (til 2020) og styringsgruppen har bestilt en gjennomgang av prosjektet med reviderte hovedmål og strategier fra 2016 frem mot år 2020. MARKOM2020 har vært tro mot sine mål og fulgt opp handlingsplanen.

Delmål oppnådd – to nye masterutdanninger

To masterutdanninger er godt etablert, kompetansen innen utdanningene er betydelig hevet og arbeidet med å gi Norge en ny forskerutdanning innen ”nautiske operasjoner” er godt i gang. Forskerutdanningen vil utgjøre en milepæl i Norsk utdanningshistorie når maritim profesjonsutdanning, som den siste profesjonsutdanningen i Norge, får et fullendt utdanningsløp fra videregående skole til Phd.

MARKOM2020 følger opp langsiktige mål satt i 2011. Samtidig etableres nye mål som adresserer nye problemstillinger innen maritim profesjonsutdanning. På denne måten kan prosjektet imøtekomme et samfunn og en næring i rask endring.

Utdanningen som er i forkant

Utdanningen må være i forkant av utviklingen og henge med slik at de uteksaminerte studentene alltid har relevant kompetanse i tråd med næringslivets behov. Det grunnlaget studentene har med seg fra studiene skal gi dem best mulig konkurransekraft i et internasjonalt arbeidsmarked. Norske sjøfolk skal foretrekkes og være bekreftelsen på at Norge har en utdanning i verdensklassen.

Nye næringer – utfordrende, men vi ønsker å fokusere på muligheter

Stadig strengere miljøkrav gjelder også for skipsfarten. Kravene er utfordrende, men de gir også muligheter. Nye markeder ser dagens lys når nye næringer vokser frem. Her skapes nye arbeidsplasser med behov for annen og ny kompetanse. MARKOM2020 vil bidra til å utvikle kompetanseporteføljen i profesjonsutdanningen slik at fremvoksende grønne næringer får best mulig grobunn for utvikling.