Strategiske handlinger

Hvert hovedmål har sine strategier.

Hovedmål 1: Nasjonal forskerutdanning som leverer ledende spisskompetanse til næring og utdanning.

 • MARKOM2020 vil bidra til å etablere et sekretariat som drifter forskerutdanningen frem til 2020.
 • MARKOM2020 vil arbeide for å sikre flere øremerkede bevilgninger til stipendiater i dialog med Kunnskapsdepartmentet for å få en robust Phd utdanning (til sammen 8 x 4).
 • MARKOM2020 vil delta i strategiutvalget for Maritim21 og bidra til en Maritim21strategi som inkluderer satsing innen forskningsfeltet ”Nautiske Operasjoner”.
 • MARKOM2020 vil fortsette arbeidet i nettverksorganisasjonen MarHub for å etablere flere gaveprofessorater i forskningsfeltet ”Nautiske Operasjoner”.

Hovedmål 2: Maritime masterutdanninger skal levere relevante og internasjonalt konkurransedyktige kandidater til næring og forskerutdanning.

 • MARKOM2020 vil arbeide for at hver institusjon har etablert sin maritime masterutdanning innen år 2020 som samlet imøtekommer nasjonale og internasjonale behov.
 • MARKOM2020 vil arbeide for at masterutdanningene skal videreutvikles til å fylle næringens løpende behov og krav til omstilling.
 • MARKOM2020 vil arbeide for at masterutdanningene skal sikre rekruttering til forskerutdanningen.
 • MARKOM2020 vil arbeide for nye studieplasser for de maritime masterutdanningene.

Hovedmål 3: Maritim bachelorutdanning er attraktiv, fremtidsrettet og går ut over STCW konvensjonens minimumsnivå. Målet er å opprette et senter for fremragende utdanning (SFU) for maritim profesjonsutdanning.

 • MARKOM2020 vil iverksette undersøkelse av internasjonale sammenlignbare nautiske utdanninger for å måle nasjonale utdanningstilbud mot verdensledende utdanningstilbud.
 • MARKOM2020 vil støtte kvalitetsfremmende tiltak i tråd med næringslivets behov.
 • MARKOM2020 vil støtte tiltak for å heve kompetansen blant fagpersonalet
 • MARKOM2020 vil arbeide for regionale spesialiseringer ut over STCW.
 • MARKOM2020 vil arbeide for å etablere SFU senter innen simulatorbasert
  undervisning.
 • MARKOM2020 vil arbeide for bærekraftig studiefinansiering.

Hovedmål 4: Studieløpet fra fagskole til bachelor er helhetlig og næringslivtilpasset med mulighet for integrert praksis (fellesmål med MARFAG2020).

 • MARKOM2020 vil etablere en bred sammensatt arbeidsgruppe med mandat å utarbeide forslag til forente studieløpsmodeller fra fagskole til Phd. Gruppen skal spesielt arbeide med overgangen fra fagskole til bachelor.
 • MARKOM2020 skal utrede mulighet for seilende praksis inn i utdanningene.
 • MARKOM2020 vil arbeide for større fleksibilitet, bedre skalerbarhet og bedre tilpasning av kurstilbud i forhold til kompetansebehovet underveis i sjøfolks karriereløp tilrettelagt næringslivets arbeidsrytme.

Hovedmål 5: Maritimt personell i fremvoksende og fremtidsrettede næringer har ledende utdanningstilbud som bidrar til å underbygge et grønt skifte og bruk av havrommet.

 • MARKOM2020 vil støtte utredinger for å undersøke kompetansebehov for maritimt personell innen nye fremvoksende maritime næringer.
 • MARKOM2020 vil prioritere tiltak som har betydning for et grønt skifte og bruk av havrommet i forhold til sjøfolks kompetansebehov.
 • MARKOM2020 vil støtte utvikling av et utdanning- og kurstilbud hvor kompetanse omkring grønt skifte er fremhevet.