Bakgrunn

Nærmere 100.000 mennesker arbeider i maritim næring i Norge i dag og det skapes verdier for over 100 mrd. kroner (kilde: Maritimt Forum).

Den maritime næringsklyngen i Norge er komplett, med rederier, verft, utstyr og tjenester. Det er et utstrakt samarbeid og en gjensidig avhengighet mellom de ulike delene av næringen.

Menneskelig kompetanse

Det spesielle med maritim næring er at den ikke baserer seg på uttak av naturressurser, men kun på menneskelig kompetanse. Med utgangspunkt i sjøfolks erfaring og kunnskap gjennom generasjoner, har den maritime kompetansen i Norge bygd seg sterk og konkurransedyktig.

Den maritime klyngen er i dag landets største kunnskapsbaserte og mest innovative næring, og bidrar med 11 prosent av all verdiskaping i norsk næringsliv når olje- og gasselskaper holdes utenfor.

Dialog startet mellom utdanningsinstitusjonene og departementene

I 2010 startet en dialog mellom de høyere maritime profesjonsutdanningsinstitusjonene, Kunnskapsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet med ønske om å utvikle et tettere samarbeid etter SAK modell (Samarbeid, Arbeidsdeling og Konsentrasjon). Institusjonene hadde før dette drevet sine prosjekter og aktiviteter med liten grad av samarbeid med andre.

I regjeringens maritime satsing “Stø kurs” ble prosjektet MARKOM2020 etablert av og finansiert av kunnskapsdepartementet fra 1. januar 2011. Prosjektet søker KD om finansiering for hvert år. For første gang er et omfattende samarbeid om utvikling av maritim utdanning iverksatt i Norge.