Verdensledende maritim kompetanse for norske sjøfolk

Maritim Kompetanse mot 2020 (MARKOM2020) har vært viktigste nasjonale prosjekt for å heve kvaliteten på norsk maritim profesjonsutdanning. Ny og oppdatert kunnskap og forskning er avgjørende for at Norge fortsetter som en verdensledende havnasjon – og sikrer velstand og vekst i norsk økonomi. 

Havet har alltid vært viktig for Norge, som råder over havareal som er mer enn fem ganger større enn landarealet. Mange tusen nordmenn jobber i de havbaserte næringene, som i dag står for rundt sytti prosent av eksportinntektene våre.

Havet skal fortette å være en viktig kilde til vekst i norsk økonomi, og et fellesgode som gir mat, energi og arbeidsplasser hele verden nyter godt av. Samtidig skal tøffe klimamål nås.

Bærekraftig bruk av havressursene krever kompetanse, forskning og innovasjon gjennom høyere utdanning. MARKOM2020 har bidratt til å løfte kvaliteten i maritim profesjonsutdanning betydelig. Norske sjøfolk skal være godt rustet i møte med en stadig mer digitalisert og automatisert næring.

MARKOM2020 har utviklet et helhetlig fremtidsrettet maritimt utdanningsløp fra fagskole via bachelor- og masterutdanninger til spisskompetanse innen maritim forskning med doktorgradsprogrammet i nautiske operasjoner.

Målet er at Norge skal være en verdensledende havnasjon. Norske maritime næringer skal levere de mest innovative og miljøvennlige løsningene for fremtiden.

MARKOM2020 ble etter planen avsluttet ved utgangen av 2020. Noen prosjekter fikk innvilget forlengelse til juni 2021 grunnet koronapandemien.

Arbeidet med å videreutvikle norsk maritim profesjonsutdanning fortsetter i MARKOMII.