Fra maritim fagskole til bachelor

Fra maritim fagskole til bachelor

En ny maritim bachelorgrad gjør veien til høyere utdanning enklere for kandidater med maritim fagskole.

Det nye programmet, bachelor i maritime management (BAMM), er designet for søkere med toårig maritim fagskole og har kommet på plass takket være MARKOM2020.

– Denne bacheloren fyller et tomrom for oss med maritim yrkesfaglig bakgrunn, sier Raymond Wåge, en svært fornøyd BAMM-student.

Han hadde seilt som navigatør og dekkoffiser i mange år før han tiltrådte som kaptein. Her merket han behovet for påfyll av kompetanse om bord på stadig mer høyteknologiske skip. 

Det nye studiet er basert på innspill fra maritimt næringsliv fra hele landet for å sikre en fremtidsrettet utdanning som er etterspurt av arbeidslivet. Bacheloren gir også kandidater fra maritime yrker med fagskoleutdanning et mer effektivt videreutdanningstilbud.

– Bachelor i maritime management gir oss muligheten til å bygge på vår allerede brede tekniske, maritime kompetanse. Utdanningen kommer godt med i mitt fremtidige arbeid som dekksoffiser og leder på skip. I maritim næring hvor ny teknologi utvikles raskt, er det helt nødvendig å ha tilstrekkelig kunnskap, sier Raymond.

Fordel med yrkeserfaring

MARKOM2020 har fått midler av Kunnskapsdepartementet med mål om å løfte norsk maritim utdanning til et internasjonalt toppnivå. Prosjektet har gitt resultater.

I løpet av få år har samarbeidet mellom fire høyere utdanningsinstitusjoner og maritime fagskoler gitt en helhetlig maritim profesjonsutdanning fra fagskole via bachelor- og masterutdanninger til ph.d.- utdanning,

– MARKOM2020 har bidratt til et betydelig kvalitetsløft i norsk maritim utdanning og tatt igjen et stort etterslep. Prosjektet har også forent ett stort nasjonalt maritimt utdanningsmiljø. Det er blitt lagt merke til ute i bransjen, sier prosjektleder Jørn Kragh.

Allerede er fire mastergrader på plass og en egen felles doktorgrad i nautiske operasjoner.  I tillegg har etablering av den spesialtilpassede overgangsordningen fra maritim fagskole til bachelor vært en viktig del av arbeidet.

Raymond hadde lenge ønsket å videreutvikle kompetansen sin, og merker en stor fordel med praktisk erfaring fra arbeidslivet på høyere utdanning.

– Tidligere fantes ikke studieprogram som kunne kombineres med fulltidsjobb på sjøen. Ei heller et studium som hadde en fagsammensetning som gir tilstrekkelig kost-nytte effekt for en dekksoffiser, forteller Raymond, som etter endt bachelor ser for seg å gå videre på et masterstudium.

– Bachelorstudiet har gitt mersmak. Vi har gode forelesere fra flere deler av verden og samlinger på alle fire universitetene som gir oss tilknytning og kunnskap rundt maritime kunnskapsklynger. Å studere sammen med andre ledere på skip, rigg eller på land, er også nyttig, forteller Raymond.

Bachelor i maritime management er nettbasert og undervisningen veksler mellom forelesinger, seminar, praktiske øvelser, individuelt arbeid og gruppearbeid, bedriftsbesøk og samlinger.

Etter endt utdanning, gjerne kombinert med sjøoffisersertifikat, er kandidatene svært attraktive som sjøoffiser om bord i alle typer skip lokalt, nasjonalt og internasjonalt. De vil også kunne jobbe i den landbaserte delen av maritim næring.

Etterspurt kompetanse

Institusjonene som samarbeider i MARKOM2020 er Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU, UiT Norges arktiske universitet og Høgskulen på Vestlandet, samt landets maritime fagskoler.

– Selve opptaket til bachelorprogrammet er på Høgskulen på Vestlandet, mens samlingene fordeles på alle fire institusjonene for å rekruttere studenter over hele landet.Utdanningstilbudene og forskningen som er utvidet og styrket gjennom MARKOM2020 kommer maritim utdanning på alle nivå til gode. Dette bidrar til å gjøre skipsfarten og andre maritime operasjoner tryggere, sier instituttleder Johanne Marie Trovåg for maritime studier ved Høgskulen på Vestlandet.

– Maritim kompetanse er en forutsetning for at Norge fortsatt skal være en ledende havnasjon. Kompetanse fra norske sjøfolk er avgjørende for innovasjon i de maritime industriklyngene. Med sin erfaring og kompetanse bringer de inn nye utfordringer og bidrar til å finne innovative og praktiske løsninger, sier instituttleder for havromsoperasjoner Hans Petter Hildre ved NTNU.

Av: An-Magritt Larsen, Universitetet i Sørøst-Norge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *