En maritim nasjon – også i fremtiden

En maritim nasjon – også i fremtiden

Norsk maritim utdanning er løftet til et internasjonalt toppnivå, men nye uløste oppgaver venter. Norge skal være best på hav – også i fremtiden!

Norge har en lang og stolt skipsfartshistorie. I dag er den maritime næringen blant landets mest innovative med stor betydning for sysselsettingen og vekst i økonomien.

Havet skal fortsatt være Norges viktigste inntektskilde i en stadig mer digitalisert og automatisert fremtid. Det stiller økende krav til både omstilling, kunnskap og kompetanse.

Gjennom MARKOM2020 har Høgskulen på Vestlandet, UiT Norges Arktiske Universitet, NTNU og Universitetet i Sørøst-Norge sammen med landets maritime fagskoler sørget for verdensledende MARitim KOMpetanse hos norske sjøfolk.

Nå venter nye uløste oppgaver. Samarbeidspartnerne i MARKOM2020 står klar til å videreføre satsingen for å styrke Norges posisjon som en stormakt til havs gjennom et nytt prosjekt –   MARPRO2030.

– Oppfølgerprosjektet står for MARitim PROfesjonsutdanning mot 2030. Vi ønsker å utvikle maritim profesjonsutdanning inn i en fremtid der maritim næring vil bli den viktigste og største næringen i og for Norge, sier prosjektleder for MARKOM2020, Jørn Kragh.

Nye uløste oppgaver

Norsk maritim næring skal også bidra til å nå FNs bærekraftsmål og levere de mest innovative og miljøvennlige løsningene for fremtiden.

Når MARKOM2020 avsluttes ved utgangen av 2020, håper samarbeidspartnerne på finansiering for det nye prosjektet MARKOM2030. De ser åtte viktige nasjonale satsingsområder for en smartere, grønnere og mer nyskapende maritim næring:

•            Autonomi

•            Digitalisering

•            Grønn skipsfart

•            Profesjonsrettet forskning

•            Livslang og fleksibel læring (etter- og videreutdanning)

•            Nye havnæringer

•            Automatisering

•            Kompetanseheving av lærerkrefter løftet norsk maritim utdanning verdenstoppen.

– Det grønne skifte, digitalisering og globalisering endrer verden i stor hastighet. For å opprettholde konkurransekraften er vi avhengig av å ligge i forkant av utviklingen. Digitalisering vil utfordre eksiterende forretningsmodeller og skape nye muligheter, sier instituttleder for havromsoperasjoner Hans Petter Hildre ved NTNU.

Dra inn flere utdanninger

MARPRO2030 skal fortsette å styrke maritim profesjonsutdanning, men i større grad enn MARKOM2020 koble på andre utdanninger og næringslivsaktører.

Tettere samarbeid mellom forskere med maritim operasjonell bakgrunn og forskere innen teknologi og ingeniører skal gi økt verdiskapning, innovasjon og bærekraft.

– Vi håper Kunnskapsdepartementet vil fortsette å finansiere utvikling av maritim utdanning slik at vi kan løse de nye oppgavene.  Alle arbeidslivsorganisasjonene og interesseorganisasjonene for maritim næring er med oss. De har sett at MARKOM2020 har løst oppgavene på en utmerket måte og ønsker at samarbeidet fortsetter i et oppfølgerprosjekt, sier Kragh.

Av: An-Magritt Larsen, Universitetet i Sørøst-Norge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *