Odfjell: Behov for økt digital kompetanse

Odfjell: Behov for økt digital kompetanse

Digitalt innhold i maritime utdanninger må styrkes for at næringen bedre kan utvikle, produsere og ta i bruk ny teknologi.

Det mener operasjonsdirektør Harald Fotland i Odfjell SE. Som et av Norges største rederier har Odfjell-gruppen tatt store digitale skritt og er langt framme i utviklingen. Det gir et klart konkurransefortrinn internasjonalt.

En betydelig omstilling i maritim næring med økt digitalisering, effektiv energibruk og kutt i utslippene endrer havnæringenes kompetansebehov. Fremover etterlyser Fotland mer digitalt innhold i høyere maritim utdanning.

Harald Fotland står foran vindu med modell av tankbåt i bakgrunn og ser rett i kamera og har hende i kors foran seg.

ERFARING: – Utviklingen krever ansatte som har både operasjonell erfaring og digital kompetanse, sier operasjonsdirektør Harald Fotland i Odfjell SE. (Foto: Odfjell)

– I disse tider hvor vi ser på muligheter for nye løsninger for drivstoff, energisparing og andre tiltak for å hindre utslipp, trenger vi personell med kompetanse til å gjøre en grundig vurdering av dette. For oss er det viktig at studenter får en innsikt i disse feltene. Utviklingen går raskt og muligheten til å delta på seminarer eller i prosjekter kan derfor være nyttig, også for undervisningspersonell. En dypere innsikt kan også gis i en masterutdanning eller videreutdanning som helst er erfaringsbasert, sier Fotland.

Fra fagskole til bachelor

Odfjell-gruppen er et av verdens ledende shippingselskap innen transport og lagring av kjemikalier. Rederiet opererer over hele verden med en flåte på rundt nitti skip hovedsakelig registrert i Norge og Singapore.

Digitalisering og grønn skipsfart krever omstilling ikke bare i Odfjell, men hos hele den norske maritime industriklyngen. Ny og oppdatert kunnskap og forsking skal gjøre ledere og personell i maritim næring i stand til å håndtere fremtidige utfordringer, innovasjon og teknologi.

Gjennom det statlige utviklingsprosjektet Maritim Kompetanse mot 2020 (MARKOM2020) har Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU, UiT Norges arktiske universitet og Høgskulen på Vestlandet siden 2011 jobbet med å løfte kvaliteten på norsk maritim profesjonsutdanning.

Sammen med landets maritime fagskoler har de fire høyere utdanningsinstitusjonene sørget for at Norge i dag har et næringslivstilpasset og fremtidsrettet maritimt utdanningsløp fra fagskole til bachelor, master og doktorgrad.

– Vi har unge sjøfolk med fagskolebakgrunn som har startet på bachelorløpet gjennom MARKOM2020 mens de seiler. Vi har også en ansatt som har jobbet i fagskolen, skrevet lærebok og arrangert kurs for lærere med midler fra prosjektet. I tillegg har vi blant annet tatt imot praksiskandidater fra Høgskolen på Vestlandet på skipene våre, samt hatt internship fra NTNU på kontoret, forteller Fotland.

Trenger mer datakunnskap

Dersom maritim utdanning ikke utvikles i takt med næringens behov, er Odfjell-direktøren redd det digitale kompetansegapet vil begrense digitaliseringsambisjonene til maritime virksomheter. Det vil gjøre næringen mindre konkurransedyktig globalt.

Odfjell ansetter i hovedsak sine sjøfolk når de er lærlinger eller kadetter, og har lite inntak på høyere stillinger. På intervju ser rederiet på karakterer, referanser og inntrykk. Det er også positivt hvis søkeren har deltatt i ulike relevante prosjekter.

– Vi ser at kompetansegrunnlaget legges på skolen, og deretter lærer de spisskompetansen om bord. Våre kadetter og lærlinger trenger fortsatt å lære en del basiskunnskap  og få ferdighetene som kreves for å jobbe på en avansert kjemikalietanker. Mer opplæring i skolen på generell datakunnskap, elektronikk og energiforbruk er viktig for både dekks- og maskinbesetning, sier Fotland, og legger til:

– Studenter på maskinlinjen bør i tillegg til opplæring på konvensjonelle maskintyper lære mer om elektroniske maskintyper og ulike brenselstyper. Dekksoffiserer bør få større kjennskap til lastecomputere. Vi mener det er viktig at de får opplæring i emner som overgår STCW-kravene. Digitale plattformer for samhandling som Teams og Zoom forutsetter vi at de bruker jevnlig i utdanningsløpet.

Praktisk erfaring fortsatt viktig

Odfjell tar også samfunnsansvar for å sikre bærekraftig bruk av verdenshavene. Rederiet har lenge hatt et program på plass for systematisk å utvikle praktisk maritim kompetanse for sine seilende.

Her samarbeider rederiet med maritime skoler, universiteter og myndigheter for å gi kandidatene en best mulig start på sin maritime karriere.

– Kompetansebygging i Odfjell skjer også gjennom erfaring i nye prosesser og leverandørers presentasjoner og kursing for personell på det spesifikke fartøyet. For kontoransatte i maritime stillinger rekrutterer vi ofte fra våre seilende for å ha samme kompetanse i landorganisasjonen, sier Fotland.

Selv om digitalisering er gjennomgripende på alle nivåer, presiserer Fotland at praktisk erfaring fortsatt er viktig til sjøs – også for ansatte i landbaserte maritime virksomheter.

– Ikke bare Odfjell, men hele den maritime næringen har et kontinuerlig behov for ansatte med praktisk sjøgående erfaring. Utviklingen krever ansatte som har både operasjonell erfaring og digital kompetanse, sier Fotland.

One Response

  1. escort bayan says:

    These are truly fantastic ideas in concerning blogging. Amelita Lowrance Sonya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *