Videre satsning

Norsk maritim utdanning er løftet til et internasjonalt toppnivå, men nye uløste og større utfordringer står for tur. 

Digitalisering og grønn skipsfart krever omstilling, nytenking og endrede kompetansekrav i møte med nye havnæringer. Tilgangen på kompetanse er avgjørende for å opprettholde, utvikle og finne de mest miljøvennlige løsningene for fremtiden.

Å identifisere, definere og løse nye behov som skal bidra til å nå FNs bærekraftmål, er et felles ansvar hvor også maritime utdanningstilbydere har en rolle.

En samlet maritim utdanningssektor er klar til å videreføre det gode samarbeidet fra MARKOM2020 gjennom oppfølgerprosjektet Maritim profesjonsutdanning mot 2030 (MARPRO2030).

Målet er å utvikle riktig kompetanse for bærekraftig vekst og verdiskaping i havnæringene, og styrke tilgangen på godt kvalifisert personell til norsk maritim næring.

Ny kunnskap gjennom høyere utdanning og forskning er avgjørende for at Norge forblir verdensledende innen maritim profesjon også i fremtiden.

Ny og oppdatert kompetanse er nødvendig for flere fremtidige satsingsområder frem mot 2030:

  • Havbruk og nye havnæringer.
  • Automatisering om bord og autonom ferdsel på sjøen.
  • Utslippsfri og sikker skipsfart.
  • Digitalisering i maritime profesjonsyrker.
  • Samordning av maritim utdanning.
  • Kompetansebehov gjennom et livslangt læringsperspektiv og etter- og videreutdanning.
  • Flerfaglig forskning og forskningsdrevet innovasjon for fremtidig maritim profesjon.

Se anbefalingene fra MARKOM2020 for satsingen fra 2022 (pdf)